• ഫോൺ: + 86-755-23159909
 • ഇ-മെയിൽ: sales@opofek.com
 • സംഘം

  ശ്രീമതി പാച്ച്

  എൽഇഡി പാക്കിംഗ്

  കെട്ടിടം

  ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ

  ടെസ്റ്റ് ലാബ്

  മെക്കാനിക്കൽ വകുപ്പ്